|   mapa strony   |

FAQ


-

Co daje olimpiada?

Laureaci i finaliści Olimpiady uzyskują następujące uprawnienia:

* otrzymują z danych zajęć edukacyjnych ocenę celującą na koniec roku szkolnego,

* uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (uczestniczący w Olimpiadzie na podst. Rozporz. MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r., par. 7, pkt. 2) są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub części egzaminu gimnazjalnego,

* Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego,

* W przypadku, o którym mowa w pkt. C/, na świadectwie dojrzałości zamieszcza się adnotację o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, a zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się "zwolniony".

* Wykaz olimpiad przedmiotowych dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 2 lata przed terminem każdej sesji egzaminu maturalnego.

* zwolnienie z egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej

* Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad starających się o przyjęcie na wyższe uczelnie ustalają senaty tych uczelni.
drukuj