|   mapa strony   |

XIX wiek (od schyłku XVIII w. do 1918 r.)

Barańska A., Kobiety w powstaniu listopadowym 1830–1831, Lublin 1998.
Balicki J., Historia Burów. Geneza państwa apartheidu, Wrocław 1980.
Bartnicki A., Konflikty kolonialne 1869–1939, Warszawa 1972.
Batowski H., Rozpad Austro-Węgier, Kraków 1982.
Bielecki R., Wielka Armia, Warszawa 1995.
Borejsza J.W., Piękny wiek XIX, Warszawa 1984.
Borodziej W., Górny M., Nasza wojna, t. 1: Imperia 1912–1916, Warszawa 2014.
Bortnowski W., Kaliszanie. Kartki z dziejów Królestwa Polskiego, Warszawa 1976.
Caban W., Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831– 1873, Warszawa 2001.
Chlebowczyk J., O prawie do bytu małych i młodych narodów : kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w.), Katowice 1983.
Chwalba A., Polacy w służbie Moskali, Warszawa–Kraków 1999.
Chwalba A., Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914–1918, Kraków 2014.
Corbin A., We władzy wstrętu. Społeczna historia poznania przez węch. Od odrazy do snu ekologicznego, Warszawa 1998.
Cywiński B., Rodowody niepokornych, Warszawa 1996.
Człowiek romantyzmu, red. Furet François (W kręgu codzienności, t. 8), Warszawa 2001.
Czubaty J., Księstwo Warszawskie (1807–1815), Warszawa 2011.
Czubaty J., Wodzowie i politycy. Generalicja polska lat 1806–1815, Warszawa 1993.
Dylągowa H., Towarzystwo Patriotyczne i Sąd Sejmowy 1821–1829, Warszawa 1970.
Eksteins M., Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku, Warszawa 1996.
Europa i świat w epoce napoleońskiej, red. M. Senkowa-Gluck, Warszawa 1977.
Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815–1849, red. W. Zajewski, t. 1–2, Warszawa 1991.
Feldman J., Bismarck a Polska, Warszawa 1980.
Feldman W., Dzieje polskiej myśli politycznej 1864–1914, Warszawa 1991.
Frevert U., Mąż i niewiasta. Niewiasta i mąż. O różnicach płci w czasach nowoczesnych, Warszawa 1997.
Garlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1988.
Gawin M., Spór o równouprawnienie kobiet (1864–1919), Warszawa 2015.
Grodziski S., Franciszek Józef, Wrocław 1978.
Hartau F., Metternich, Warszawa 1996.
Hartau F., Wilhelm II, Warszawa 1992.
Historia życia prywatnego. Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, t. IV, pod red. M. Perrot’a, Wrocław 1999.
Higman B. W., Historia żywności, Warszawa 2012.
Hrycak J., Prorok we własnym kraju. Ivan Franko i jego Ukraina (1856–1886), Warszawa 2010.
Janion M., Żmigrodzka M., Romantyzm i historia, Warszawa 1978.
Janowski M., Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, t. 1: Narodziny inteligencji 1750–1831, Warszawa 2008.
Janowski M., Polska myśl liberalna do 1918 roku, Kraków–Warszawa 1998.
Jedlicki J., Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, t. 2: Błędne koło 1832–1864, Warszawa 2008.
Jedlicki J., Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Warszawa 1988.
Kaczmarek R., Polacy w armii Kajzera, Kraków 2014.
Kalembka S., Wielka Emigracja 1831–1863, Toruń 2003.
Kalembka S., Wiosna Ludów w Europie, Warszawa 1991.
Kasperek B., Jakub Bojko, Lublin 1998.
Kemp T., Industrializacja w XIX w Europie, Warszawa–Wrocław 1991.
Kieniewicz S., Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej, Warszawa 1967.
Kieniewicz S., Joachim Lelewel, Warszawa 1990.
Kieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 1982.
Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W., Trzy powstania narodowe, Warszawa 1992.
Kita J., Tomasz Potocki (1809–1861). Ewolucja postaw ziemianina polskiego, Łódź 2007.
Kizwalter T., O nowoczesności narodu. Przypadek Polski, Warszawa 1999.
Kizwalter T., W stronę równości, Kraków 2014.
Koberdowa I., Pierwsza Międzynarodówka 1846–1870: sukcesy i problemy, Warszawa 1987.
Kopczyński M., Wielka transformacja. Badania nad uwarstwieniem społecznym i standardem życia w Królestwie Polskim 1866–1913 w świetle pomiarów antropometrycznych poborowych, Warszawa 2006.
Korusiewicz L., Wojna secesyjna 1860–1865, Warszawa 1985.
Kowecka E., W salonie i w kuchni, Poznań 2008.
Kozłowski E., Wrzosek M., Historia oręża polskiego 1795–1939, Warszawa 1984.
Król M., Konserwatyści a niepodległość. Studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku, Warszawa 1985.
Kucharczyk G., Kulturkampf. Walka Berlina z katolicyzmem 1846–1918, Warszawa 2009.
Leśniewski W., Wojna burska 1899–1902, Warszawa 2001.
Lipiński W., Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905–1918, Warszawa 1990.
Łepkowski T., Dwie biografie amerykańskie – Bolivar i Juarez, Warszawa 1970.
Łepkowski T., Polska – narodziny nowoczesnego narodu (1764–1870), Warszawa 1970.
Łojek J., Opinia publiczna a geneza powstania listopadowego, Warszawa 1982.
Łojek J., Szanse powstania listopadowego: rozważania historyczne, Warszawa 1986.
Łossowski P., Jak Feniks z popiołów. Oswobodzenie ziem polskich spod okupacji w listopadzie 1918 roku, Łowicz 1998.
Łubieński T., Bić się czy nie bić? O polskich powstaniach, Kraków 1989.
MacDonell A., Napoleon i jego marszałkowie, Londyn 1992.
McMeekin S., Ekspres Berlin–Bagdad. Kajzer, islam i imperium osmańskie, Kraków 2012.
Makowski K., Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, Poznań 1992.
Micińska M., Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, t. 3: Inteligencja na rozdrożach 1864–1918, Warszawa 2008.
Misztal M., Królowa Wiktoria, Wrocław 2010.
Molenda J., Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908–1918, Warszawa 1980.
Molik W., Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Poznań 2009.
Molik W., Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań 1999.
Nałęcz T., Polska Organizacja Wojskowa 1914–1918, Wrocław 1984.
Notkowski A., Ludwik Waryński, Wrocław 1989.
Nowiński F., Polacy na Syberii Wschodniej. Zesłańcy polityczni w okresie międzypowstaniowym, Gdańsk 1995.
Pachoński J., Generał Jan Henryk Dąbrowski, Warszawa 1987.
Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1985.
Pajewski J., Pierwsza wojna światowa 1914–1918, Warszawa 1998.
Polska XIX wieku: państwo, społeczeństwo, kultura, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1986.
Porter-Szűcs B., Gdy nacjonalizm zaczął nienawidzić. Wyobraźnia nowoczesnej polityki w dziewiętnastowiecznej Polsce, Sejny 2011.
Powstanie listopadowe 1830–1831: dzieje wewnętrzne, militaria. Europa wobec powstania, red. W. Zajewski, Warszawa 1990.
Powstanie styczniowe 1863–1864. Wrzenie, bój, Europa, wizje, red. S. Kalembka, Warszawa 1990.
Ramotowska F., Narodziny tajemnego państwa polskiego 1859–1862, Warszawa 1990.
Rozbicki M., Narodziny narodu. Historia Stanów Zjednoczonych do 1861 roku, Warszawa 1991.
Salmi H., Europa w XIX wieku. Historia kulturowa, Kraków 2010.
Skowronek J., Adam Jerzy Czartoryski 1770–1861, Warszawa 1994.
Skowronek J., Książę Józef Poniatowski, Wrocław 1984.
Snyder T., Czerwony książę, Warszawa 2010.
Snyder T., Nacjonalizm, marksizm i Europa Środkowa, Biografia Kazimierza Kelles-Krauza (1872–1905), Warszawa 2011.
Suleja W., Tymczasowa Rada Stanu, Warszawa 1998.
Szlanta P., Wilhelm II. Ostatni z Hohenzollernów, Warszawa 2015.
Szwarc A., Od Wielopolskiego do Stronnictwa Polityki Realnej. Zwolennicy ugody z Rosją, ich poglądy i próby działalności politycznej 1864–1905, Warszawa 2005.
Szyndler B., Tadeusz Kościuszko 1746–1817, Warszawa 1991.
Tetter J., Jestem chłop historyczny. Sprawa Drzymały, Warszawa 1986.
Tokarz W., Sprzysiężenie Wysockiego i Noc Listopadowa, Warszawa 1980.
Tomasik W., Inna droga. Romantycy a kolej, Warszawa 2012.
Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm i T. Ranger, Kraków 2008.
Traverso E., Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej, Warszawa 2011.
Trzeciakowski L., Otto von Bismarck, Wrocław 2009.
Trzeciakowski L., Pod pruskim zaborem 1850–1918, Warszawa 1973.
Tyrowicz M., Jan Tyssowski i rewolucja 1846 roku: dzieje porywu i pokuty, Kraków 1986.
Vigarello G., Historia urody. Ciało i sztuka upiększania od renesansu do dziś, Warszawa 2011.
Walaszek A., Migracje Europejczyków 1650–1914, Kraków 2007.
Wereszycki H., Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Wrocław 1986.
Witkowska A., Wielkie stulecie Polaków, Warszawa 1987.
Wituch T., Garibaldi, Warszawa 1983.
Wrzosek M., Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej, Warszawa 1990.
Zahorski A., Napoleon, Warszawa 1982.
Zajewski W., Powstanie listopadowe 1830–1831, Warszawa 1998.
Zajewski W., W kręgu Napoleona i rewolucji europejskich 1830–1831, Warszawa 1984.
Zamoyski A., 1812. Wojna z Rosją, Kraków 2007.
Zins H., Rhodes C., Ekspansja brytyjska w Afryce pod koniec XIX w., Lublin 2000.
drukuj PDF