|   mapa strony   |

Historia parlamentaryzmu w Polsce

Ajnenkiel A., Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791–1997, Warszawa 2001.
Ajnenkiel A., Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975.
Ajnenkiel A., Sejmy i konstytucje w Polsce 1918–1939, Warszawa 1968.
Ajnenkiel A., Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa 1972.
Bałaban B., Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP, Warszawa 2000.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2001.
Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005.
Bartel M.W., Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa 1815–1846, Kraków 1976.
Borkowska-Bagieńska E., Krasowski K., Lesiński B., Walachowicz J., Historia państwa i prawa Polski.
Zarys wykładu, Poznań 1994.
Chłapowski K., Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV, Warszawa 1996.
Chmaj M., Sejm Rzeczypospolitej w latach 1991–1997, Warszawa 1999.
Choińska-Mika J., Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998.
Czarny P., Naleziński B., Organy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001.
Czajkowski J., Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji 1922–1927, Warszawa 1999.
Czapliński W., Dzieje Sejmu Polskiego do roku 1939, Kraków 1984.
Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.
Dąbrowski J.S., Senat koronny. Stan sejmujący w czasach Jana Kazimierza, Kraków 2000.
Dobrowolski M., Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2003.
Dzięgielewski J., Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992.
Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2003.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2005.
Grodziski S., Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji (1772–1848), Warszawa 1971.
Grodziski S., Sejm krajowy galicyjski 1861–1914, t. 1–2, Warszawa 1990.
Gutkowski J., Sejm polski, Warszawa 1996.
Izby drugie parlamentu, red. E. Zwierzchowski, Białystok 1996.
Kaczorowski W., Sejm konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia, Opole 1986.
Kallas M., Lityński A., Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003.
Kaźmierczyk A., Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec Żydów w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1994.

Kieniewicz L., Senat za Stefana Batorego, Warszawa 2000.
Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej, red. A. Barszczewska-Krupa, Łódź 1991.
Konstytucje Polski, red. M. Kallas, t. 1–2, Warszawa 1990.
Korobowicz A., Witkowski W., Historia ustroju i prawa polskiego (1772–1918), Zakamycze 2003.
Lityński A., Sejmiki ziemskie 1764–1793. Dzieje reformy, Katowice 1988.
Łaszewski R., Sejm polski w latach 1764–1793, Warszawa 1973.
Model polskiego parlamentu, red. M. Grzybowski, Kraków 1996.
Kaniewska I., Małopolska reprezentacja sejmowa za czasów Zygmunta Augusta 1548–1572, Warszawa 1974.
Kriegseisen W., Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1736). Geneza i kryzys władzy ustawodawczej, Warszawa 1995.
Kriegseisen W., Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991.
Lileyko J., Sejm Polski. Tradycja – ikonografia – sztuka, Warszawa 2003.
Maciejewski T., Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 1999.
Między monarchą a demokracją. Studia dziejów Polski XV–XVII wieku, red. A. Sucheni-Grabowska, Warszawa 1994.
Naworski Z., Sejmik generalny Prus Królewskich 1569–1772. Organizacja i funkcjonowanie na tle systemu zgromadzeń stanowych prowincji, Toruń 1992.
Olszewski H., Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652–1763. Prawo – praktyka – teoria – programy, Poznań 1966.
Olszewski H., Sejm w dawnej Rzeczypospolitej. Ustrój i idee, t. 1–2, Poznań 2002.
Opaliński E., Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652, Warszawa 1995.
Opaliński E., Sejm srebrnego wieku 1587–1652, Warszawa 2001.
Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii, red. J. Bardach przy współudziale W. Sudnik, Warszawa 1995.
Pawiński A., Rządy sejmikowe w Polsce 1572–1795 na tle stosunków województw kujawskich, oprac. i wstęp H. Olszewski, Warszawa 1978.
Pietrzak J., Sejm RP. Tradycja i współczesność, Warszawa 2000.
Pietrzak M., Rządy parlamentarne w Polsce (1919–1926), Warszawa 1969.
Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2005.
Prawo konstytucyjne, red. P. Tuleja, Warszawa 1997.
Rechowicz H., Sejm śląski 1922–1939, Katowice 1971.
Rola posła i senatora w II Rzeczypospolitej, Lublin 1989.
Rosner A., Wąsowicz M., Sejm polski 1493–1993, Warszawa 1995. Rostocki W., Pięćdziesiąt lat mocy obowiązującej Konstytucji Kwietniowej. Ustrój władzy państwowej w ustawie zasadniczej i w praktyce, Lublin 2002.
Sagan S., Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001.
Samsonowicz H., Tazbir J., Łepkowski T., Nałęcz T., Polska. Losy państwa i narodu, Warszawa 1997.
Sarnecki P., Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe, Warszawa 1999.
Seidler L.G., Władza ustawodawcza i wykonawcza w polskich konstrukcjach ustrojowych 1917–1947, Lublin 2000.
Sejm czteroletni i jego tradycje, red. J. Kowecki, Warszawa 1991.
Sejm Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Zakrzewski, Warszawa 1990.
Sokołowski W., Politycy schyłku złotego wieku. Małopolscy przywódcy szlachty i parlamentarzyści w latach 1574–1605, Warszawa 1997.
Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze 2000.
Słownik wiedzy o Sejmie, red. A. Preisner, Warszawa 2001.
Sobociński W., Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964.
Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja (1493–1993), red. J. Bardach, Warszawa 1995.
Szymanek J., Izby drugie parlamentu w procesie ustawodawczym, Warszawa 1999.
Turkowski R., Parlamentaryzm na uchodźstwie 1945–1972, Warszawa 2001.
Turkowski R., Parlamentaryzm na uchodźstwie 1973–1991, Warszawa 2002.
Uruszczak W., Sejm walny koronny 1506–1540, Warszawa 1990.
Wierzbicka B., Gmachy i wnętrza sejmowe w Polsce, Warszawa 1998.
Wrede M., Sejm i dawna Rzeczpospolita. Momenty dziejowe, Warszawa 2005.
Zakrzewski A.B., Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII w. Ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki, Warszawa 2000.
Założenia ustrojowe. Struktura i funkcjonowanie parlamentu, red. A. Gwiżdż, Warszawa 1997.
Zarys dziejów konstytucjonalizmu polskiego, red. A. Korbowicz, Lublin 1996.
Zięba-Załucka H., System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005.
Zięba-Załucka H., Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.
drukuj PDF